AgroBio WUXAL Kalcium 250 ml

AgroBio WUXAL Kalcium 250 ml zhotovuje výrobce AgroBio. Podívejte se na více informací.

Speciální vysoce koncentrované minerální hnojivo pro většinu rostlin, zejména pro rostliny s vysokými nároky na vápník. Obsah živin: 10 N (dusík) + 15 Ca (vápník) + 2 Mg (hořčík) + B (bór) + Cu (měď) + Fe (železo) + Mn (mangan) + Mo (molybden) + Zn (zinek) Jak účinkuje? vysoký obsah vápníku (Ca) jen pro postřik na listy a plody (rostlinami je velmi rychle přijímáno a transportováno do míst, kde je ho nejvíce zapotřebí (listy a plody) předchází výživovým poruchám živiny jsou v chelátové vazbě = jsou rostlinami vemi snadno přijímány bez ochranné lhůty (jedná se o hnojivo) Pro jaké rostliny? zelenina (rajčata, paprika, okurky, saláty, květák, endivie, celer, kapusta, aj.) ovocné dřeviny a rostliny (jabloně, hrušně, třešně) réva vinná okrasné rostliny Jak jej použít? jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na list Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití.H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

AgroBio WUXAL Kalcium 250 ml pochází od renomovaného výrobce AgroBio, což znamená kvalitu za dobrou cenu. Nyní stojí pouze 133 Kč, to je velmi nízká cena.

Aktuálně je tento produkt skladem a za akční cenu. Koupíte ho s rychlou dopravou v tomto e-shopu.

Produkt: AgroBio WUXAL Kalcium 250 ml

Výrobce: AgroBio

Hodnocení produktu:

Parametry

Mall: 1
Počet ks na paletě / v kartonu: -/8
Výrobce: AgroBio

Kategorie

AgroBio WUXAL Kalcium 250 ml je v následujích kategoriích:

Dům a zahrada
Zahrada
Substráty a hnojiva
Zkušenosti a recenze vypadají velmi dobře.


 

Další oblíbené produkty